Smluvní podmínky

VARIANTA  „A“

PODMÍNKY PRONÁJMU

 

PRÁVNICKÁ OSOBA:
výpis obchodního rejstříku
IČ, DIČ
plná moc pro řidiče (pokud není jednatelem firmy)
doklady řidiče – OP, ŘP
Kauce

FYZICKÁ OSOBA:
osoba starší 21 let
OP, ŘP
druhý doklad totožnosti (cestovní pas,RL)
u podnikajicích osob živnostenský list platba v hotovosti
Kauce

INFORMACE O PRONÁJMU:
Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu.
Minimální doba nájmu je 24 hodin.
Vozidla jsou napojena na bezpečnostní agenturu na satelitní vyhledávání z důvodu odcizení vozidla.
Sazby se počítají od okamžiku, kdy vůz opustí místo určení do okamžiku jeho vrácení do místa určení.
Sazby nezahrnují pohonné hmoty.
Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena aktuální v té době u čerpacích stanic. Ceny jsou bez DPH

VRATNÁ ZÁLOHA (kauce):
10.000,- Kč – dle pojistné spoluúčasti na vozidle a druhu vozidla

V CENĚ NÁJEMNÉHO JE ZAHRNUTO:
volný počet ujetých km dle délky pronájmu ( max. denního limitu 200km) popř.dle dohody s možností neomezených kilometrů
zákonné pojištění
havarijní pojištění
dálniční známka pro ČR
zelená karta
autorádio
pravidelný servis a kontrola vozu
výměna pneumatik (letní/zimní)

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM:
Při dlouhodobém pronájmu taxa dle domluvy a možnost výběru vozidla na přání.

 

VARIANTA „B“

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel od společnosti RENT CARS 9/6 SEATS, s.r.o. platné od 1. července 2016
 

1 Nájem vozidla

1.1Nájmem vozidla, podle těchto obchodních podmínek, je smlouva o nájmu dopravního prostředku, uzavřená podle § 2321 a následujících a § 2316 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to mezi společností RENT CARS 9/6 SEATS, s.r.o., IČO 042 69 063, se sídlem Praha, Praha 1-Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 20128 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem blíže specifikovaným ve formuláři smlouvy (dále jen jako „nájemce“), přičemž předmětem smlouvy je pronájem, ve  formuláři smlouvy označeného, vozidla včetně příslušenství (dále jen jako „vozidlo“) pronajímatelem nájemci, za níže uvedených podmínek a na dobu označenou ve formuláři smlouvy, a to za úplatu-nájemné, kterou se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli, tak jak je dále uvedeno v těchto obchodních podmínkách anebo v ceníku pronajímatele.

 

2 Předpoklady pro uzavření smlouvy

2.1 Aby došlo k platnému a účinnému uzavření nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek musí být nájemce v době převzetí vozidla držitelem řidičského oprávnění skupiny B, a to nepřetržitě po dobu nejméně jednoho (1) roku a zároveň musí v době převzetí vozidla dosahovat věku 21 let a více. Splnění těchto podmínek je nájemce povinen prokázat předložením řidičského oprávnění a občanského průkazu uvedeného ve formuláři smlouvy v okamžiku převzetí vozidla.

2.2 V případě, že nájemce splnění těchto podmínek neprokáže, nájemní smlouva nevznikne, a to ani přesto, že byl formulář smlouvy podepsán pronajímatelem. Pronajímatel pak není vázán žádnou z povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách anebo nájemní smlouvě.

2.3 Pronajímatel z předložených dokladů posuzuje pouze splnění podmínek pro uzavření této smlouvy, nikoliv jejich platnost pro celou trasu cesty s ohledem k podmínkám provozu na pozemních komunikacích v jednotlivých zemích, kam je povolen výjezd vozidla. Nájemce je povinen si tyto informace zjistit sám. Případná škoda anebo náklady, které by vznikly v příčinné souvislosti s porušení specifických pravidel provozu na pozemních komunikacích v jednotlivých státech nájemcem pronajímateli, bude pronajímatelem na nájemci požadována k náhradě, tj. přeúčtována.

 

3 Vozidlo

3.1 Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné vady, kromě vad event. uvedených v předávacím protokolu, a že je ve stavu popsaném v těchto obchodních podmínkách a v předávacím protokolu tvořícím přílohu nájemní smlouvy. Nájemce je povinen zdržet se porušení plomby u tachometru a manipulace s počítadlem ujetých kilometrů vozidla. Nájemce nese odpovědnost za navrácení kompletního vybavení a příslušenství vozidla.

3.2 Nájemce převzetím vozidla potvrzuje i převzetí kompletních dokumentů popsaných v předávacím protokole a klíčů patřících k vozidlu.

3.3 Nájemce převzetím vozidla potvrzuje, že se před ním a před předáním vozidla pronajímatel přesvědčil, že vozidlo je v dobrém stavu, předvedl nájemci, že je vozidlo funkční a seznámil nájemce s pravidly pro zacházení s vozidlem.

3.4 Nájemce je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození, zničení nebo újmě na cizím majetku, a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Nájemce je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy vozidla.

3.5 Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo osoba dalšího řidiče, která je uvedena ve formuláři smlouvy. Nájemce nesmí dát vozidlo do podnájmu třetí osobě, užívat jej k přepravě osob za úplatu anebo jako cvičný vůz při výuce řízení motorových vozidel.

3.6 Je zakázáno ve vozidle kouřit a jakkoliv jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží některých částí apod.)

3.7 Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.

3.8 Nájemce nesmí pronajaté vozidlo:

3.8.1   použít k odtahu dalších vozidel;

3.8.2   řídit pod vlivem alkoholu, drog anebo návykových látek;

3.8.3   použít k přepravě nebezpečného odpadu, anebo výrobků, hořlavin, toxických látek, anebo jiných nebezpečných substancí;

3.8.4   použít k přepravě čehokoliv, co by vinou zápachu, anebo svého stavu způsobilo na voze škodu anebo neúměrně zvýšilo náklady pronajímatele na uvedení vozu do původního stavu, schopného dalšího pronájmu;

3.8.5   použít k přepravě zvířat (vyjma domácích zvířat, která byla uvedena na formuláři smlouvy a byla potvrzena pronajímatelem;

3.8.6   opatřit nosičem kol, přídavným zavazadlovým prostorem, anebo jinou modifikací, pokud nebudou tato zařízení, anebo součásti vozidla dodány přímo pronajímatelem, anebo písemně odsouhlasena pronajímatelem;

3.8.7   používat v rozporu s právními předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích v místě, kde bude užíváno.

3.9 Nájemce potvrzuje požadovanou způsobilost (viz čl. 2.1 těchto obchodních podmínek) osoby označené ve formuláři smlouvy v oddíle další řidič, která bude vozidlo rovněž řídit a bere za ní dle nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek veškerou odpovědnost.

3.10 Veškeré opravy vozidla, které mají být provedeny v průběhu nájmu, je nájemce povinen projednat s pronajímatelem. Vozidlo je kryto zárukou výrobce. Jeho případnou opravu je tedy nutno provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě záruky po předložení servisní knížky požadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

3.11 Nájemce je povinen bezodkladně ohlásit telefonicky pronajímateli jakoukoliv škodu vzniklou na vozidle. Při nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby či odcizení vozidla je nájemce též povinen neprodleně informovat policii příslušnou v místě události a vyžádat si od ní doklad o provedeném šetření. Nájemce je rovněž povinen pro pronajímatele vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě a předmětnou událost vhodným způsobem zadokumentovat (např. fotografie, videozáznam, jména a adresy svědků).

3.12 Nájemce přebírá vozidlo s plnou palivovou nádrží a převzetím vozidla se zavazuje vozidlo vrátit s plnou palivovou nádrží.

3.13 Při navrácení vozidla pronajímateli nesmí být vozidlo hrubě znečištěno, tzn. zejména:

3.13.1 - blátem, pískem, solí;

3.13.2 - asfaltem, olejem, lepidlem, barvou;

3.13.3 - krví, močí, výkaly, srstí zvířat apod.

3.14 Nájemce převzetím vozidla přebírá taktéž veškerou odpovědnost za přestupky a jiné porušení zákona, které bude spácháno za provozu vozidla v době trvání nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek, přičemž odpovídá jako by jinak odpovídal vlastník vozidla. Pronajímatel je v takových případech oprávněn přenechat osobní údaje nájemce a dalšího řidiče na požádání polici. S čímž podpisem připojeným pod těmito obchodními podmínkami vyjadřuje nájemce souhlas.

3.15 V případě, že pronajímateli vznikne škoda, anebo dodatečné náklady s plněním sankcí udělených v souvislosti se spácháním přestupku, anebo jiného porušení zákona nájemcem, anebo dalším řidičem, v době trvání nájmu podle těchto podmínek budou náhrada takové škody požadována po nájemci, tj. bude přeúčtována nájemci, a ten se zavazuje náhradu v plné míře uhradit.


4 Doba pronájmu a povolené státy

4.1 Pronajímatel nájemci vozidlo předá a nájemce pronajímateli vozidlo navrátí ve výdejním místě pronajímatele, Lučany nad Nisou č. p. 692, PSČ 468 71. Smluvní strany se dohodly, že vozidlo bude nájemcem převzato od pronajímatele první den nájmu vozidla, označeném ve formuláři smlouvy, v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin a nájemcem navráceno pronajímateli poslední den jeho nájmu označeném v objednávkovém formuláři v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin, a to vždy po předchozí telefonické dohodě nájemce s pronajímatelem.

4.2 Nájemce nesmí s vozidlem vycestovat do jiného státu nebo do jiného regionu, než je uvedeno ve formuláři smlouvy.

 

5 Nájemné a platební podmínky

5.1 Výše nájemného se vypočte podle ceníku platného v okamžiku uzavření nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek, který je zveřejněn na webových stránkách pronajímatele společně s těmito obchodními podmínkami a tvoří jejich nedílnou součást.

5.2 Nájemné obsahuje mimo vlastní nájemné s příslušným DPH, příslušné poplatky, pojištění odpovědnosti provozu vozidla na pozemních komunikacích, poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic v České republice (dálniční známka), mezinárodní potvrzení o pojištění vozu (tzv. zelená karta), autorádio, pravidelný servis a kontrolu vozu a letní, resp. zimní pneumatiky dle ročního období.

5.3 Nájemné nezahrnuje jakékoliv poplatky spojené s užíváním pozemních komunikací a jiných cest v zahraničí, palivo, kauci, servisní poplatek a doplatek za nadlimitní kilometry.

5.4 Záloha a doplatek: Tato záloha slouží zejména pro závaznou blokaci termínu nájmu vozidla dle této smlouvy. Doplatek ve výši 70 % z celkového nájemného nájemce uhradí pronajímateli bezhotovostně převodním příkazem nejpozději tři (3) pracovní dny před převzetím vozidla nebo v hotovosti v den převzetí vozidla, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

5.5 Kauce/jistota: Sjednaná jistota (dále jen jako „kauce“) činí 10.000,- Kč. Kauci uhradí nájemce pronajímateli bezhotovostně převodním příkazem nejpozději tři (3) pracovní dny před převzetím vozidla nebo v hotovosti v den převzetí vozidla. Kauce bude nájemci vyplacena zpět v hotovosti při navrácení vozidla pronajímateli. Pokud však dojde ke škodní události na vozidle, je pronajímatel oprávněn kauci nájemci navrátit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zjištění rozsahu škody. Pronajímatel má právo z kauce uhradit případnou spoluúčast, smluvní pokuty, doplatek za nadlimitní počet ujetých km či náhradu škody, na kterou se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku dodavatele vč. prací za uvedení v předchozí stav. Pokud kauce zaplacená nájemcem nepostačí na úhradu spoluúčasti, smluvních pokut či vzniklé škody, je nájemce povinen doplatit předmětný rozdíl na výzvu pronajímatele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

5.6 Poplatek za čištění: Poplatek za čištění je odměnou pronajímatele za přípravu vozidla. Poplatek za čištění nájemce uhradí pronajímateli bezhotovostně převodním příkazem nejpozději tři (3) pracovní dny před převzetím vozidla nebo v hotovosti v den převzetí vozidla, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.7 Doplatek za nadlimitní počet ujetých kilometrů: Doplatek za nadlimitní počet ujetých km činí 2,50 Kč/km včetně DPH. Maximální denní limit ujetých km sjednaný pro tyto účely činí 200 km. Předmětný doplatek je nájemce povinen uhradit pronajímateli při vrácení vozidla.

5.8 Veškeré platby se provádí v hotovosti nebo platebním příkazem ve prospěch bankovního účtu pronajímatele, č. ú. 4105509389/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Při každé platbě budou smluvní účastníci uvádět variabilní symbol, kterým je číslo této smlouvy.

 

6 Pojištění

6.1 Pronajímatel uvádí, že na vozidlo má uzavřeno pojištění za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty a že je all-risk havarijně pojištěno se spoluúčastí 10% - minimálně 10.000,- Kč. Smluvním partnerem pronajímatele je , která v případě nehody, poruchy, živelné události nebo odcizení vozidla zajistí nájemci asistenční služby.

6.2 Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli celou škodu vzniklou na vozidle, která bude ponížena o plnění pojišťovny či pojišťoven poskytnuté pronajímateli, a to na výzvu pronajímatele, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

 

7 Sankce

7.1 Jestliže nájemce vozidlo navrátí pronajímateli po uplynutí dohodnutého doby nájmu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s navrácením vozidla. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, která je krytá smluvní pokutou a to v celé výši a vedla nároku na úhradu smluvní pokuty.

7.2 Nájemce bere na vědomí, že veškerou náhradu škody, kterou uplatní další nájemce vůči pronajímateli proto, že mu nájemce nevrátil vozidlo řádně a včas, bude pronajímatel požadovat po nájemci v plné výši, tj. přeúčtuje ji nájemci, který je v prodlení s navrácením vozidla. Pronajímatel nebude požadovat zaplacení shora uvedené smluvní pokuty a náhradu škody v případě, že vozidlo bude mít technickou závadu či dojde k jeho poškození bez zavinění nájemce a z těchto důvodů nebude možno vozidlo ve sjednaném termínu navrátit pronajímateli.

7.3 Pokud nájemce nedodrží shora uvedené platební podmínky nebo nejpozději ve lhůtě 24 hodin po výše sjednaném termínu převzetí nepřevezme od pronajímatele vozidlo, vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 % z celkového nájemného dle čl. 5 těchto podmínek. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, která je krytá smluvní pokutou a to v celé výši a vedla nároku na úhradu smluvní pokuty.

7.4 V případě ztráty klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky či ostatní dokumentace vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou ztracenou položku uvedenou v seznamu podle tohoto článku podmínek.

7.5 V případě porušení povinností nájemce dle čl. 3 této smlouvy vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, která je krytá smluvní pokutou a to v celé výši a vedla nároku na úhradu smluvní pokuty.

7.6 Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné na výzvu pronajímatele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

7.7 Smluvní strany ujednaly, že zánik smluvního vztahu (vzniklého na základě těchto obchodních podmínek) na základě odstoupení pronajímatele od této smlouvy nemá vliv na nárok pronajímatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7 těchto obchodních podmínek.

 

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem uzavření nájemní smlouvy. Klient dává souhlas s jejich zpracováním (zákon č. 439/2004 Sb., o ochraně osobních údajů), případně souhlas s jejich předáním orgánům činným v trestním řízení, anebo policii pro případ šetření nehody či porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích.

8.2 Nájemce má právo přístupu, zpřesnění, změny anebo vymazání těchto osobních údajů, a to na požádání. Pro uplatnění tohoto práva postačí zaslat pronajímateli zprávu emailem, ve které nájemce označí chybu anebo informaci, kterou chce upravit, změnit anebo smazat. Pro více informací o procesu shromažďování a využití osobních údajů se nájemce může obrátit přímo na pronajímatele.

8.3 Uzavřením nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek dává nájemce výslovný souhlas pronajímateli k dispozici s osobními údaji uvedenými v čl. 8.1, a to včetně případného poskytnutí těchto informací třetímu subjektu, který bude pro pronajímatele plnit v souvislosti s touto smlouvou anebo v souvislosti s právy a povinnostmi z této smlouvy. Uzavřením nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek dává nájemce výslovný souhlas pronajímateli k dispozici s osobními údaji uvedenými v čl. 8.1 zejména jejich předání orgánům činným v trestním řízení, anebo policii pro případ šetření nehody či porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích.

 

9 Zánik nájemní smlouvy

9.1 Nájemce má právo od nájemní smlouvy (uzavřené podle těchto obchodních podmínek) odstoupit bez udání důvodů.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce od této smlouvy odstoupí, je povinen zaplatit pronajímateli odstupné takto:

9.2.1   při odstoupení nájemce od smlouvy ve lhůtě 7 až 10 dnů přede dnem začátku doby nájmu činí odstupné 30 % z celkového nájemného dle čl. 5.1;

9.2.2   při odstoupení nájemce od smlouvy ve lhůtě 3 až 6 dnů před přede dnem začátku doby nájmu činí odstupné 60 % z celkového nájemného dle čl. 5.1;

9.2.3   při odstoupení nájemce od smlouvy ve lhůtě 1 až 2 dny přede dnem začátku doby nájmu činí odstupné 90 % z celkového nájemného dle čl. 5.1;

9.2.4   při odstoupení nájemce od smlouvy v den začátku doby nájmu činí odstupné 100 % z celkového nájemného dle čl. 5.1.

9.3 Pronajímatel má právo od nájemní smlouvy odstoupit v případě, že nájemce nedodrží shora uvedené platební podmínky nebo nejpozději ve lhůtě 24 hodin po výše sjednaném termínu převzetí, nepřevezme-li nájemce od pronajímatele vozidlo.

9.4 Nájemce bere na vědomí, že zánik smluvního vztahu, uzavřeného na základě těchto obchodních podmínek, na základě odstoupení nájemce od této smlouvy nemá vliv na nárok pronajímatele na odstupné dle článku 9.2 těchto obchodních podmínek.

9.5 Nájemce se, uzavřením smlouvy podle těchto obchodních podmínek, zavazuje, že při předčasném ukončení nájmu vozidla ze strany nájemce nebude po pronajímateli požadovat navrácení nespotřebované části nájemného.

 

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Nájemní smlouvu uzavřenou podle těchto obchodních podmínek lze měnit a doplňovat jen písemným dodatkem podepsaným pronajímatelem i nájemcem. Pronajímatel a nájemce jsou si povinni navzájem neprodleně oznámit změny údajů uvedených v nájemní smlouvě (např. změnu obchodní firmy, sídla, bankovního spojení, DIČ apod.). V případě zániku nájemce jako právního subjektu bez likvidace přecházejí všechna práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na jeho právního nástupce. Pronajímatel je oprávněn převádět svá práva i povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osoby, nájemce nikoliv. Právní vztahy nájemní smlouvou, uzavřenou podle těchto obchodních podmínek, neupravené se řídí českým právním řádem zejména občanským zákoníkem.

10.2 Nedílnou přílohu každé nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek tvoří tyto obchodní podmínky, formulář smlouvy, protokol o předání a převzetí vozu a ceník pronájmu vozidel společností RENT CARS 9/6 SEATS, s.r.o.

Vyberte si z vozů

rent cars
9/6 seats

Parking
Lučany

EURO CAR Vik, s.r.o.
Lučany nad Nisou 692
468 71 Lučany nad Nisou

+420 739 582 246

info@rentcars9-6seats.cz

RENT CARS 9/6 SEATS, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

+420 739 582 246

info@rentcars9-6seats.cz

Nahoru